Vælg sprog

|

Her, under salg- og leveringbetingelser kan du her finde al den fornødne information, når du handler
med Dansk Rotations Plastic.


Betingelserne gælder alle leverancer, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale.
Har du yderligere spørgsmål i henhold til salg- og leveringsbetingelser, er du meget velkommen til at
kontakte os.

 

Salgs- og leveringsbetingelser (version oktober 2015)


1 Indledning

1.1 Disse Salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Dansk Rotations Plastic ApS (herefter kaldet ”DRP”), medmindre disse er udtrykkeligt fraveget ved skriftlig aftale mellem DRP og kunden.

2 Tilbud og ordrebekræftelse.

2.1 Alle tilbud og ordrebekræftelser skal foreligge skriftligt fra DRP for at være gældende.

3 Priser m.v.

3.1 Priser, produkter, produktsammensætning, specifikationer, leveringstider og vilkår, der fremgår af prislister eller på DRP’s hjemmeside kan ændres uden forudgående varsel, f.eks. ved ændringer i råvarepriser, oliepriser og øvrige omkostninger. DRP er ikke ansvarlig for fejlagtige prisfastsættelser, specifkationer samt typografiske fejl eller udeladelser.

3.2 Alle priser er angivet ab fabrik DK-4771Kalvehave excl. moms, emballage og fragt.

3.3 I priserne indgår ikke design og fremstilling af formværktøjer, rådgivning, installation, support og håndtering, medmindre dette aftales særskilt.

3.4 Endelig gældende pris for den enkelte ordre vil fremgå af ordrebekræftelsen, dog med forbehold for prisændringer ved ændringer i råvarepriser, oliepriser og øvrige omkostninger.

4 Force Majeure

4.1 DRP er ikke ansvarlig ikke for manglende opfyldelse af sine forpligtelser som følge af force majeure, pandemi, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, manglende, mangelfulde eller forsinkede leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft, uheld ved tilvirkning eller afprøvning, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser, valutarestriktioner, mangel på transportmidler eller nogen årsag i øvrigt, som ligger uden for DRP’s kontrol, og som er egnet til at forsinke eller hindre fremstillingen og leveringen af varen. Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden i et tidsrum svarende til hindringens varighed, og leveringen til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vedvare i længere end tre måneder, skal DRP dog være berettiget til at annullere afgivne tilbud.

5 Betaling

5.1 Betalingsbetingelser vil fremgå af ordrebekræftelsen.

5.2 For private kunder (forbrugere) er betalingsbetingelserne ”netto kontant”. Den aftalte købesum inklusive moms, emballage og fragt samt eventuelle andre tillæg skal derfor være betalt til DRP ved bankoverførsel til en af DRP oplyst konto, inden varerne afhentes af kunden eller afsendes fra DRP.

5.3 Medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen, er betalingsbetingelserne for andre kunder end forbrugere 30 dage netto fra fakturadato.

5.4 Medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen, betales fremstilling af formværktøjer med 50 % ved ordreafgivelse og 50 % når der foreligger en vareprøve, der opfylder de med kunden aftalte specifikationer.

5.5 DRP forbeholder sig ejendomsretten til alle solgte varer indtil købesummen er betalt i sin helhed.

5.6 Ved forsinket betaling beregnes rente fra forfaldsdagen med 1,5 % pr. påbegyndt måned.

5.7 DRP kan til enhver tid og uden nærmere begrundelse kræve hel eller delvis forudbetaling inden produktion eller levering af varerne påbegyndes, f.eks. hvis kunden ikke opfylder de aftalte betalingsbetingelser eller DRP har rimelig grund til at antage, at kunden ikke vil være i stand hertil. DRP kan ligeledes til enhver tid og uden nærmere begrundelse kræve sikkerhedsstillelse for købesummen samt standse produktion og levering indtil betaling har fundet sted eller sikkerhedsstillelse er etableret.

6 Levering

6.1 Al levering sker ab fabrik (DK-4771 Kalvehave) hvor intet andet er aftalt.

6.2 Al forsendelse sker for købers regning og risiko, hvor intet andet er aftalt. Kunden er underlagt de forretningsbetingelser m.v., som er gældende i aftalen med den valgte fragtfører, og DRP er uden ansvar herfor og for transporten i øvrigt. 

7 Annullering

7.1 En ordre er endelig og bindende for kunden når ordrebekræftelse er kommet frem til kunden, og efter dette tidspunkt kan en ordre som udgangspunkt ikke annulleres, medmindre særskilt aftale herom indgås. Såfremt en ordre indkøbs- eller produktionsmæssigt er igangsat, kan annullering ikke finde sted.

7.2 Leverede varer tages ikke retur.

8. Reklamationer

8.1 Reklamationer skal være skriftlige og fremsendt inden 8 dage fra leveringsdagen jf. 6.1 , med angivelse af fakturanummer, ordrenummer, tegningsnummer, ordrestørrelse, antal fejlemner samt beskrivelse af årsagen til reklamationen. Indeholder reklamationen ikke disse oplysninger, vil reklamationen ikke blive behandlet af DRP.

8.2 Kundens omkostninger i forbindelse med eventuelle reklamationer er DRP uvedkommende. Varer omfattet af reklamationen tages ikke retur medmindre særskilt aftale herom indgås. 

9 Ansvar for fejl og mangler samt erstatning m.v.

9.1 DRP er kun ansvarlig for fejl eller mangler ved de solgte varer (d.v.s. støbefejl eller produktionsfejl), hvis det kan dokumenteres, at DRP ikke har leveret kontraktmæssig ydelse efter købelovens almindelige regler herom. DRP er ikke ansvarlig for fejl eller mangler i tegninger, specifikationer eller andre anvisninger modtaget fra kunden.

9.2 For varer, som videreforarbejdes af kunden eller senere omsætningsled, gælder DRP’s ansvar kun i varen i den ubearbejdede tilstand.

9.3 Farve- og materialeændringer kan forekomme efter varernes ibrugtagning, hvilket er en normal følge af sollysets og vejrligets påvirkning, og dette betragtes derfor ikke som en mangel. DRP har intet ansvar for varernes farveægthed samt modstandsdygtighed overfor sollys, fugt, varme og kulde og vejrlig i øvrigt.

9.4 DRP er kun ansvarlig for den skade, som den solgte vare forvolder (produktansvar), hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes en fejl begået af DRP.

9.5 DRP er ikke ansvarlig for den skade, der hidrører fra fejl eller mangler i kundens tegninger eller anvisninger. DRP er i øvrigt kun ansvarlig for skade forvoldt i forbindelse med beregning og rådgivning, når ansvaret pådrages i direkte tilknytning til de af sælger leverede produkter.

9.6 DRP hæfter aldrig for driftstab, avancetab eller indirekte tab.

9.7 DRP’s produktansvar kan ikke overstige DRP’s forsikringsdækning.

9.8 I det omfang, DRP måtte blive pålagt ansvar i forbindelse med den brug, som kunden måtte gøre af den solgte vare – herunder videresalg – er kunden pligtig at friholde DRP for det ansvar, som DRP måtte blive pålagt, i det omfang, ansvaret går ud over aftalte grænser. Kunden er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav imod DRP i anledning af de solgte varer.

10 Formværktøjer

10.1 Formværktøjer forbliver DRP’s ejendom og vedligeholdes af DRP selvom disse helt eller delvist er betalt af kunden, medmindre andet er aftalt skriftligt.

10.2 Selvom formværtøjerne helt eller delvist er betalt af kunden, vil de ikke kunne forlanges udleveret eller forevist, herunder til anvendelse andet steds.

11 Lovvalg og værnting

11.1 Alle aftaler mellem DRP og DRP’s kunder er undergivet Dansk Ret (med undtagelse af Dansk Rets internationalt privatretlige regler; d.v.s. ingen renvoi).

11.2 Aftalt værneting for alle tvister er Retten i Nykøbing Falster.

 

Leverandører

Iversen Trading
www.iversen-trading.dk

Fittings
www.fittings.dk

GPA
www.gpa.dk/

Linatex A/S
www.linatex.dk

Dansk Plastmontering A/S
www.dpas.dk

Bergstrøm
www.bergstrom-plast.dk

 

Plastopkøber

EUREC
http://www.eurec.dk/

Returplast
www.returplast.dk/

 

SPØRGSMÅL ANGÅENDE ET PRODUKT? RING TIL OS PÅ TLF 55 38 01 02.

KOMPETENCER

Plast - produktion og støbning

Vi producerer rotationsstøbte plastemner fra 0,5 liter op til 15.000 liter. Vi har gennem årene løst mange opgaver inden for den industrielle, offentlige og private sektor, herunder produktion af fødevaregodkendt plast. Vi specialdesigner, udvikler og fremstiller også specialprodukter i plast og imødekommer altid vores kunders efterspørgsel og behov. 

Formværksted til plast i Kalvehave

I vores afdeling i Kalvehave har vi eget formværksted, hvor vi, med stor omhu, producerer størstedelen af de formværktøjer, som benyttes hos DRP. Samtidig har vi produktionsanlæg til plast produktion, hvor vi rotationsstøber plastemner fra 0,5 liter op til 2.000 liter.

Rotationsstøbning, montage og færdighandling i Viemose

I Viemose afdelingen udfører vi plast støbning, idet plastemner fra 500 liter op til 15.000 liter rotationsstøbes. I Viemose udføres også montage og færdigbearbejdning af plastemnerne klar til levering direkte til forbrugeren. Her råder vi også over vores egne kværnanlæg, hvor vi formaler polyethylen, som så kan genanvendes til plastemner, som er egnet til at blive støbt i genbrugsplast.

Pionerer inden for rotationsplastik

Vi er pionerer inden for rotationsstøbning, og vi tilbyder erhvervslivet og den private forbruger nogle af tidens mest unikke plast produkter. Vi har været med fra begyndelsen, hvor fremstillingen af store plastbeholdere var en besværlig proces til i dag, hvor vores højteknologi muliggør, at vi kan udføre plast produktion og producere alle former for beholdere og i alle former. Det er vigtigt for os altid at være opdateret omkring den nyeste teknologi og de nyeste tendenser inden for plast produktion og plast støbning.

Specialudvikling af plastemner

Ved større projekter bliver der involveret designere og arkitekter, som er med til at udvikle det endelige produkt til kunden. Vi vægter design og effektivitet højt, og stiler efter at skabe de mest optimale rammer for produktudvikling. Har du behov for sparring til et projekt, eller har du brug for et uforpligtende tilbud så kontakt vores teknikere. Det gælder også, hvis du søger et produkt som vi mod al forventning ikke har i vores standardprogram.

Produceret i Danmark

img 1

I Viemose afdelingen rotationsstøbes plastemner fra 500 Liter op til 15.000 Liter, her udføres også montage og færdigbearbejdning af plastemnerne klar til levering direkte til forbrugeren. Her råder vi også over vores egne kværn anlæg, hvor vi formaler polyethylen, som så kan genanvendes til plastemner, som er egnet til at blive støbt i genbrugsplast.

 

Special fremstilling med formværktøj 

formvaerktoej-1

Udfræsning af aluminiumsprofil.


formvaerktoej-2

Udfræsning af aluminiumsprofil.

 

HISTORIEN OM FREMSTILLING AF PLASTIKEMNER

Det blev tidligt søgt efter en teknik til fremstilling af store plasticemner på en nem måde.
Der blev lavet eksperimenter med støbning af polyethylen granulat i nogle primitive jernforme, som blev varmet op, og resultatet blev derefter. Det var ikke muligt at smelte granulatet ud til færdige kar, men det synliggjorde nye muligheder i processen. Plastikpulver blevet svaret på udfordringen, da det kunne smeltes helt sammen til færdige produkter.
I mange år blev der kun brugt en enkelt rotation om en akse. Men processen var stadig besværlig, da alle formene skulle fyldes totalt med pulver, og efter en tid skulle det overskydende materiale tømmes ud igen, for så afslutningsvis at glinse produkterne færdige.

I dag bruger man dobbelt rotation og har gjort det i mange år. Rotationen indstilles efter produktets form og karakter, og vi kan således opnå en ensartet godstykkelse inden for ca. 1mm.
Nye højteknologiske kværne har desuden muliggjort at vi nu arbejder med et fuldstændig ensartet pulver, hvilket optimerer støbeprocessen.

 

Fordele ved rotationsstøbte plastemner