Vælg sprog

|

Her, under salg- og leveringbetingelser kan du her finde al den fornødne information, når du handler
med Dansk Rotations Plastic.


Betingelserne gælder alle leverancer, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale.
Har du yderligere spørgsmål i henhold til salg- og leveringsbetingelser, er du meget velkommen til at
kontakte os.

 

Salgs- og leveringsbetingelser (version oktober 2015)


1 Indledning

1.1 Disse Salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Dansk Rotations Plastic ApS (herefter kaldet ”DRP”), medmindre disse er udtrykkeligt fraveget ved skriftlig aftale mellem DRP og kunden.

2 Tilbud og ordrebekræftelse.

2.1 Alle tilbud og ordrebekræftelser skal foreligge skriftligt fra DRP for at være gældende.

3 Priser m.v.

3.1 Priser, produkter, produktsammensætning, specifikationer, leveringstider og vilkår, der fremgår af prislister eller på DRP’s hjemmeside kan ændres uden forudgående varsel, f.eks. ved ændringer i råvarepriser, oliepriser og øvrige omkostninger. DRP er ikke ansvarlig for fejlagtige prisfastsættelser, specifkationer samt typografiske fejl eller udeladelser.

3.2 Alle priser er angivet ab fabrik DK-4771Kalvehave excl. moms, emballage og fragt.

3.3 I priserne indgår ikke design og fremstilling af formværktøjer, rådgivning, installation, support og håndtering, medmindre dette aftales særskilt.

3.4 Endelig gældende pris for den enkelte ordre vil fremgå af ordrebekræftelsen, dog med forbehold for prisændringer ved ændringer i råvarepriser, oliepriser og øvrige omkostninger.

4 Force Majeure

4.1 DRP er ikke ansvarlig ikke for manglende opfyldelse af sine forpligtelser som følge af force majeure, pandemi, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, manglende, mangelfulde eller forsinkede leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft, uheld ved tilvirkning eller afprøvning, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser, valutarestriktioner, mangel på transportmidler eller nogen årsag i øvrigt, som ligger uden for DRP’s kontrol, og som er egnet til at forsinke eller hindre fremstillingen og leveringen af varen. Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden i et tidsrum svarende til hindringens varighed, og leveringen til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vedvare i længere end tre måneder, skal DRP dog være berettiget til at annullere afgivne tilbud.

5 Betaling

5.1 Betalingsbetingelser vil fremgå af ordrebekræftelsen.

5.2 For private kunder (forbrugere) er betalingsbetingelserne ”netto kontant”. Den aftalte købesum inklusive moms, emballage og fragt samt eventuelle andre tillæg skal derfor være betalt til DRP ved bankoverførsel til en af DRP oplyst konto, inden varerne afhentes af kunden eller afsendes fra DRP.

5.3 Medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen, er betalingsbetingelserne for andre kunder end forbrugere 30 dage netto fra fakturadato.

5.4 Medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen, betales fremstilling af formværktøjer med 50 % ved ordreafgivelse og 50 % når der foreligger en vareprøve, der opfylder de med kunden aftalte specifikationer.

5.5 DRP forbeholder sig ejendomsretten til alle solgte varer indtil købesummen er betalt i sin helhed.

5.6 Ved forsinket betaling beregnes rente fra forfaldsdagen med 1,5 % pr. påbegyndt måned.

5.7 DRP kan til enhver tid og uden nærmere begrundelse kræve hel eller delvis forudbetaling inden produktion eller levering af varerne påbegyndes, f.eks. hvis kunden ikke opfylder de aftalte betalingsbetingelser eller DRP har rimelig grund til at antage, at kunden ikke vil være i stand hertil. DRP kan ligeledes til enhver tid og uden nærmere begrundelse kræve sikkerhedsstillelse for købesummen samt standse produktion og levering indtil betaling har fundet sted eller sikkerhedsstillelse er etableret.

6 Levering

6.1 Al levering sker ab fabrik (DK-4771 Kalvehave) hvor intet andet er aftalt.

6.2 Al forsendelse sker for købers regning og risiko, hvor intet andet er aftalt. Kunden er underlagt de forretningsbetingelser m.v., som er gældende i aftalen med den valgte fragtfører, og DRP er uden ansvar herfor og for transporten i øvrigt. 

7 Annullering

7.1 En ordre er endelig og bindende for kunden når ordrebekræftelse er kommet frem til kunden, og efter dette tidspunkt kan en ordre som udgangspunkt ikke annulleres, medmindre særskilt aftale herom indgås. Såfremt en ordre indkøbs- eller produktionsmæssigt er igangsat, kan annullering ikke finde sted.

7.2 Leverede varer tages ikke retur.

8. Reklamationer

8.1 Reklamationer skal være skriftlige og fremsendt inden 8 dage fra leveringsdagen jf. 6.1 , med angivelse af fakturanummer, ordrenummer, tegningsnummer, ordrestørrelse, antal fejlemner samt beskrivelse af årsagen til reklamationen. Indeholder reklamationen ikke disse oplysninger, vil reklamationen ikke blive behandlet af DRP.

8.2 Kundens omkostninger i forbindelse med eventuelle reklamationer er DRP uvedkommende. Varer omfattet af reklamationen tages ikke retur medmindre særskilt aftale herom indgås. 

9 Ansvar for fejl og mangler samt erstatning m.v.

9.1 DRP er kun ansvarlig for fejl eller mangler ved de solgte varer (d.v.s. støbefejl eller produktionsfejl), hvis det kan dokumenteres, at DRP ikke har leveret kontraktmæssig ydelse efter købelovens almindelige regler herom. DRP er ikke ansvarlig for fejl eller mangler i tegninger, specifikationer eller andre anvisninger modtaget fra kunden.

9.2 For varer, som videreforarbejdes af kunden eller senere omsætningsled, gælder DRP’s ansvar kun i varen i den ubearbejdede tilstand.

9.3 Farve- og materialeændringer kan forekomme efter varernes ibrugtagning, hvilket er en normal følge af sollysets og vejrligets påvirkning, og dette betragtes derfor ikke som en mangel. DRP har intet ansvar for varernes farveægthed samt modstandsdygtighed overfor sollys, fugt, varme og kulde og vejrlig i øvrigt.

9.4 DRP er kun ansvarlig for den skade, som den solgte vare forvolder (produktansvar), hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes en fejl begået af DRP.

9.5 DRP er ikke ansvarlig for den skade, der hidrører fra fejl eller mangler i kundens tegninger eller anvisninger. DRP er i øvrigt kun ansvarlig for skade forvoldt i forbindelse med beregning og rådgivning, når ansvaret pådrages i direkte tilknytning til de af sælger leverede produkter.

9.6 DRP hæfter aldrig for driftstab, avancetab eller indirekte tab.

9.7 DRP’s produktansvar kan ikke overstige DRP’s forsikringsdækning.

9.8 I det omfang, DRP måtte blive pålagt ansvar i forbindelse med den brug, som kunden måtte gøre af den solgte vare – herunder videresalg – er kunden pligtig at friholde DRP for det ansvar, som DRP måtte blive pålagt, i det omfang, ansvaret går ud over aftalte grænser. Kunden er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav imod DRP i anledning af de solgte varer.

10 Formværktøjer

10.1 Formværktøjer forbliver DRP’s ejendom og vedligeholdes af DRP selvom disse helt eller delvist er betalt af kunden, medmindre andet er aftalt skriftligt.

10.2 Selvom formværtøjerne helt eller delvist er betalt af kunden, vil de ikke kunne forlanges udleveret eller forevist, herunder til anvendelse andet steds.

11 Lovvalg og værnting

11.1 Alle aftaler mellem DRP og DRP’s kunder er undergivet Dansk Ret (med undtagelse af Dansk Rets internationalt privatretlige regler; d.v.s. ingen renvoi).

11.2 Aftalt værneting for alle tvister er Retten i Nykøbing Falster.

 

Leverandører

Iversen Trading
www.iversen-trading.dk

Fittings
www.fittings.dk

GPA
www.gpa.dk/

Linatex A/S
www.linatex.dk

Dansk Plastmontering A/S
www.dpas.dk

Bergstrøm
www.bergstrom-plast.dk

 

Plastopkøber

EUREC
http://www.eurec.dk/

Returplast
www.returplast.dk/

 

RING TIL OS PÅ TLF 55 38 01 02

50 års erfaring

Vi har løst mange specialogaver for den private og
kommunale sektor indenfor rotationsstøbte plastemner.

OM DANSK ROTATIONS PLASTIC

HVEM ER VI?

Dansk Rotations Plastic ApS blev grundlagt tilbage i 1965 af Ib Endsgaard. Med vores mere end 45 års sammenlagte erfaring med rotationsstøbning har DRP såvel indenfor den private som kommunale sektor løst mange specialopgaver indenfor rotationsstøbte plastemner.

Med vores mangeårige erfaring har vi et solidt kendskab til branchen, og vi dækker i dag en stor del af det danske og europæiske marked.

» Læs mere om hvem vi er

Hvad er rotationsstøbning?

Det er en proces, hvor man ved hjælp af en udvendig form af metal eller aluminium, som opvarmes under rotation, kan støbe termoplastiske materialer i pulverform om til færdige hulemner af næsten enhver form og størrelse, begrænset af rotationsstøbeanlæggets kapacitet.

Fordelene ved processen er:
Lave formomkostninger, små serier, spændingsfri emner, farver efter ønske, hurtig levering.

» Se vores rostationsstøbte emner

Fordele ved rotationsstøbte plastemner